Wie zijn we

Website

Allesoverpetanque is een onafhankelijke website die ervoor zorgt dat alle informatie over Petanque eenvoudig te vinden is. We hebben geen webshop, we geven zoveel mogelijk actuele informatie over de Petanquesport.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige manier, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van allesoverpetanque.nl.

Alles over Petanque hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Volg ons ok op social media