VEELGESTELDE VRAGEN

Vragen?

Hieronder treft u veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen:

  • Accommodatie en speelterrein AVG 
  • Nieuwe privacy wetgeving
  • Bondscontributie & lidmaatschap
  • Buitenlandse overschrijving Competitie en kampioenschappen
  • Spelregels
  • Toernooireglement

Contact

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het bondsbureau.

ACCOMMODATIE EN SPEELTERREIN

HOE MOET IK EEN JEU DE BOULES BAAN AANLEGGEN?

Voor de aanleg van een professionele Jeu de Boules baan moet u rekening houden met een aantal zaken. In onderstaand documentje kunt u de belangrijkste aandachtspunten lezen. Voor specifieke technische inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met ISA Sport.

Download de samenvatting aanleg Jeu de Boules baan.

IS ER EEN RICHTLIJN OM TE BEPALEN HOEVEEL BANEN NODIG ZIJN PER AANTAL LEDEN?

De norm houdt rekening met de wedstrijdvorm (doubletten of tripletten) van de vereniging.

Benodigd aantal banen bij tripletten:

  •  Aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 6

Benodigd aantal banen bij doubletten:

  • Aantal leden vereniging x 75% gedeeld door 4

75% = gemiddelde opkomst van leden per trainingsactiviteit.

WAT ALS U MUZIEK WILT DRAAIEN IN DE KANTINE VAN DE VERENIGING?

Als u muziek op wilt zetten in de kantine van de vereniging, dan moet je daarvoor een muzieklicentie hebben. Deze toestemming regelt u met een licentie van Buma en Sena. Daarmee zijn de rechten geregeld voor de makers en bedenkers van muziek. Wanneer een vereniging aangesloten is bij de NJBB, geniet het een collectieve korting. Deze korting kan flink schelen in het budget. Voor meer informatie: info@njbb.nlVoor het opgeven voor deze korting kan je op deze link klikken

AVG – NIEUWE PRIVACY WETGEVING

WANNEER MAG IK ALS VERENIGING PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Je mag alleen persoonsgegevens verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en alleen op basis van een van de volgende 6 grondslagen.

a) Toestemming van de betrokkene;
b) uitvoering van een overeenkomst;
c) voldoen aan een wettelijke plicht
d) bescherming van de belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon
e) uitvoering taak van algemeen belang
f) behartiging van gerechtvaardigde belangen

Voor alle gegevens die u verwerkt moet u zich dus afvragen met welk doel je dat doet en op basis van welke van de hierboven genoemde grondslagen. Als sportvereniging zal je vooral gegevens verwerken op basis van de eerste twee grondslagen: uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst en toestemming van de betrokkene.

Gegevens die je bijvoorbeeld nodig hebt voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst zijn:

a. adresgegevens voor de ledenadministratie;
b. adresgegevens voor de oproeping van de algemene ledenvergadering;
c. bankgegevens voor de afschrijving van de contributie;
d. geboortejaar/datum voor de indeling in categorieën (datum alleen indien jaar niet voldoende is).

Wees voorzichtig met het gebruik van de grondslag ‘behartiging van gerechtvaardigde belangen’. Bij het gebruik van deze grondslag moet een belangenafweging worden gemaakt tussen de privacy van de betrokkene en het belang van de vereniging bij het verwerken van de persoonsgegevens.

MAG IK FOTO’S EN FILMPJES VAN SPORTERS EN TOESCHOUWERS PUBLICEREN?

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal moet de sportorganisatie toestemming hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang hebben. Denk bij een gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie of beveiliging. Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd onder het gerechtvaardigd belang vallen. Een sportorganisatie mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.

De belangenafweging moet zorgvuldig zijn en de belangen van de vereniging én die van de betrokkenen moeten uitvoerig afgewogen en beschreven. De juiste belangenafweging is belangrijk om fouten te voorkomen.

Let op bij jeugd jonger dan 16 jaar: hun privacybelang weegt extra zwaar. Vraag daarom uitdrukkelijk toestemming aan de ouders of voogd voordat je overgaat tot publicatie.

Als het gaat om foto’s en/of filmpjes van feesten of andere bijeenkomsten op de vereniging, is uitdrukkelijke toestemming nodig voor het publiceren. Dit geldt ook als de foto’s en/of filmpjes worden gepubliceerd in een besloten groep (bijvoorbeeld op social media).

HOE VRAAG IK TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE?

Wil je persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag toestemming, dan kun je die toestemming vragen via een toestemmingsformulier. Hierbij moet worden gelet op het volgende:

a. Toestemming moet actief zijn gegeven. Maak dus geen gebruik van vooraf aangevinkte vakjes.
b. Toestemming moet voldoende concreet zijn gegeven. Het moet duidelijk zijn waar de toestemming voor wordt gevraagd, je mag de gegevens ook niet voor iets anders gebruiken;
c. Het verzoek om toestemming moet duidelijk, kort en bondig zijn;
d. Toestemming moet vrijwillig worden gegeven;
e. Betrokkene moet de toestemming altijd weer eenvoudig kunnen intrekken;
f. Bij jeugd (jonger dan 16 jaar) moet de ouder of voogd toestemming geven. Dit geldt voor aanmelding als lid, maar ook voor inschrijving voor toernooien, kampen of een nieuwsbrief.

KAN EEN TEAMCAPTAIN TOESTEMMING GEVEN VOOR HET VERWERKEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN ZIJN TEAMGENOTEN?

Nee, je moet van iedereen van wie je persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld publicatie) toestemming hebben. De teampcaptain kan geen vervangende toestemming geven tenzij hij gemachtigd is (en hij dit kan aantonen).

IS ER EEN VERWERKERSOVEREENKOMST NODIG TUSSEN DE VERENIGING EN DE NJBB?

Wanneer is een verwerkersovereenkomst verplicht?
Er is een verwerkersovereenkomst nodig als er een verantwoordelijke en een verwerker is. Voor het onderscheid tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker is bepalend dat een verwekingsverantwoordelijke degene is die het doel en de middelen voor de gegevensverwerking vaststelt. Een verwerker heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen en handelt uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de verwerking de primaire opdracht is.

Het bepalen van het doel en de middelen kan ook betekenen dat de verantwoordelijke kiest voor inschakeling van een partij die gegevens op een bepaalde manier verwerkt en niet voor een andere partij.

Afspraken binnen de NJBB
In de statuten van de NJBB is bepaald dat verenigingsleden “automatisch” lid worden van de NJBB op het moment dat zij lid worden van een lidvereniging. De verenging meldt de sporter bij de bond aan en draagt ook de bondscontributie af. Dit is vaak in de statuten of het huishoudelijk reglement van de lidvereniging geregeld.

Door deze constructie ontstaan er twee overeenkomsten. Er is dan een overeenkomst tussen (1) de sporter en de lidvereniging en (2) tussen de sporter en de NJBB. Onderdeel van de overeenkomst met de lidvereniging is dat de sporter lid wordt van de NJBB, dat de lidvereniging hem aanmeldt en de bondscontributie voor hem afdraagt.

TIP: Het is verstandig op het aanmeldformulier van de vereniging duidelijk op te nemen dat de sporter bij lidmaatschap van de vereniging ook lid van de NJBB wordt. Ook is het verstandig op te nemen dat de vereniging zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de NJBB. Zo gaat het lid bewust beide lidmaatschappen aan en is het goed op de hoogte.

De lidvereniging levert de persoonsgegevens van de sporter aan bij de NJBB als zij deze bij de NJBB aanmeldt. Het betreft, vanuit het perspectief van de lidvereniging, verstrekking van gegevens aan een derde (de NJBB) ter uitvoering van de sportovereenkomst met de vereniging.

Omdat de sporters lid zijn van zowel de lidvereniging als de NJBB zijn lidverenging en NJBB beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Beiden moeten daarom een eigen grondslag hebben voor de verwerkingen die zij doen. Vaak zal dit neerkomen op Uitvoering van de (eigen) overeenkomst of Gerechtvaardigd belang. In deze situatie is géén verwerkersovereenkomst tussen vereniging en bond vereist.

MOETEN WE IN HET HUISHOUDELIJK REGELEMENT VERWIJZEN NAAR ONZE PRIVACYVERKLARING?

Een verwijzing in het huishoudelijk reglement is niet verplicht maar zeker een goede plaats om de leden op de privacyverklaring te wijzen. Opname in de statuten ligt minder voor de hand omdat deze bij notaris gewijzigd moeten worden en deze minder actief gelezen worden.

Het gaat er om dat je betrokkenen op eigen initiatief informeert over wat er met hun gegevens gebeurt en wat hun rechten zijn. Dat doe je door de privacyverklaring bijvoorbeeld op de website te zetten. In verschillende uitingen verwijs je vervolgens naar deze privacyverklaring. Denk naast het huishoudelijk reglement aan een vaste tekst onderaan e-mails, op inschrijvingsformulieren en andere uitingen.

Meer vragen met antwoord over de AVG kunt u vinden via De AVG Helpdesk (www.avghelpdesksport.nl) of op sport.nl/voorclubs >

BONDSCONTRIBUTIE & LIDMAATSCHAP

KENT DE NJBB EEN INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP?

Nee, de NJBB kent geen individueel lidmaatschap. Als u lid wilt worden van de NJBB, dient u zich aan te melden bij een aangesloten vereniging.

Verenigingen

HOE WERKT HET LIDMAATSCHAP?

Hoeveel bedragen de kosten in 2021?

2021 2022
Bondsbijdrage senioren €23,- €23,25
Bondsbijdrage senioren vanaf 1 juli €11,50 €11,65
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) €11,50 €11,65
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 1 juli €5,75 €5,80
Administratiekosten overschrijven €5,- €5,-
Administratiekosten extra lidmaatschap €5,- €5,-
WELKE LICENTIE KENT DE NJBB?

Een lid dat zich aanmeldt bij een vereniging, wordt door de ledenadministrateur van de vereniging aangemeld in de bondsapplicatie met een primair lidmaatschap.

Als het lid in kwestie al over een primair lidmaatschap beschikt bij een andere vereniging dan kan voor deze persoon alleen een extra lidmaatschap worden toegevoegd. Als hij/zij toch een primair lidmaatschap wil afsluiten bij deze vereniging dan zal er een overschrijving plaats vinden (van primair lidmaatschap bij club a naar primair lidmaatschap naar club b).

Leden die voorheen over een wedstrijdlicentie beschikten gingen over naar primair lidmaatschap bij de vereniging waarvan ze een wedstrijdlicentie hadden. Leden die over een wedstrijdlicentie en één of meerdere clublicenties beschikten zijn per 1 januari overgegaan naar een extra lidmaatschap bij de verenigingen waarvan een clublicentie in bezit was.

Alle leden die over één clublicentie beschikten gingen over naar een primair lidmaatschap bij de vereniging waarvan ze een clublicentie hadden. Leden die over twee clublicenties beschikten van verschillende verenigingen is gevraagd om de keuze van hun primair lidmaatschap kenbaar te maken via de vereniging.

HOE KAN IK EEN WIJZIGING IN MIJN LIDMAATSCHAPGEGEVENS DOORGEVEN?

Wijzigingen kunt u niet rechtstreeks bij het bondsbureau doorgeven. U dient hiervoor altijd contact op te nemen met de ledenadministrateur en/of secretaris van uw eigen vereniging. Zij voeren deze wijzigingen door in de ledenadministratie.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN HET WIJZIGEN VAN EEN LICENTIE?

De kosten voor een overschrijving van een primair lidmaatschap bedragen 5,- euro. De kosten voor het aanvragen van een extra lidmaatschap bedragen eveneens 5,- euro.

WAAR KAN IK FORMULIEREN VINDEN MET BETREKKING TOT DE LEDENADMINISTRATIE?

Alle informatie met betrekking tot de ledenadministratie is terug te vinden op de pagina ‘ledenadministratie‘ in het menu. Alleen de ledenadministrateur en/of secretaris van uw vereniging kan gegevens raadplegen of wijzigen in het systeem.

WAT IS EEN OVERSCHRIJVING?

Binnen de NJBB kan een lid over één primair en meerdere extra lidmaatschappen beschikken. Als een lid zijn primaire lidmaatschap naar een andere vereniging wil overdragen, dan betreft het een overschrijving.

IN WELKE PERIODE KAN VOOR EEN LID EEN OVERSCHRIJVING WORDEN AANGEVRAAGD?

Dit kan altijd.

HOE WERKT EEN OVERSCHRIJVING?

De ledenadministrateur van de huidige vereniging waar de speler momenteel lid is moet het betreffende lid afmelden. De nieuwe verenging moet het betreffende lid aanmelden nadat hij/zij bij de oude vereniging is afgemeld. Het is van belang dat exact dezelfde gegevens worden ingevuld zoals het lid bij de oude vereniging in het systeem staat. Leden kunnen de betreffende gegevens opvragen bij de ledenadministrateur van de vereniging of via de ledenmodule waar ook de digitale licentie kan worden gedownload.

HOE WERKT EEN BUITENLANDSE OVERSCHRIJVING

Als u wilt overschrijven van een petanque vereniging in Nederland naar een petanque vereniging in het buitenland dient u dit aan te geven bij de ledenadministrateur / secretaris van uw eigen vereniging in Nederland. De ledenadministrateur beschikt over de juiste formulieren om een buitenlandse overschrijving in orde te maken.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN EEN OVERSCHRIJVING?

De kosten voor een overschrijving zijn € 5,-. Bij een buitenlandse overschrijving worden er geen kosten in rekening gebracht.

WAT ZIJN DE ADMINISTRATIEKOSTEN VAN EEN EXTRA LIDMAATSCHAP

De kosten voor een extra lidmaatschap zijn € 5,-.

HOE KOM IK OP DE WEBSITE VAN DE LEDENADMINISTRATIE?

De website van de ledenadministratie is te bereiken via deze link >

COMPETITIE EN KAMPIOENSCHAPPEN

HOE KAN IK MIJ OPGEVEN VOOR EEN NK OF DE NPC?

Dat kan via de secretaris van uw vereniging. Deze vult het inschrijfformulier in en stuurt per e-mail het inschrijfformulier (een Excelbestand) naar: info@njbb.nl. Het inschrijfformulier is te vinden op ons sportplatform: www.nlpetanque.nl, via het menu Wedstrijdsport. Daar kunt u het type kampioenschap selecteren. Op de desbetreffende pagina van het kampioenschap is het inschrijfformulier te vinden.

De inschrijfformulieren voor de NPC en NK’s kunnen alleen door een bestuurslid van de vereniging ingevuld en opgestuurd worden.

HOE KAN IK ZIEN OF IK BEN OPGEGEVEN VOOR EEN NK OF DE NPC?

Op ons sportplatform www.nlpetanque.nl, in het menu ‘Wedstrijdsport’, kunt u bij ieder specifiek kampioenschap controleren of uw aanmelding op het bondsbureau is verwerkt door het document overzicht inschrijvingen te openen.

Onder het menu ‘Wedstrijdsport’ kunt u voor de NPC of een specifiek kampioenschap controleren of uw aanmelding op het bondsbureau is verwerkt.

SPELREGELS

HOE SPEEL IK JEU DE BOULES?

Er zijn verschillende vormen van Jeu de Boules. In Nederland beoefent men bijna uitsluitend petanque. Op deze website zijn de verkorte spelregels van petanque te vinden en de internationale spelregels, Reglement voor de Petanquesport (RPS). Het toernooireglement, de reglementen van de verschillende NK’s (Nationale Kampioenschappen) en de NPC (Nationale Petanque Competitie) zijn ook te vinden op deze website allesoverpetanque.nl

IK HEB EEN VRAAG OVER DE SPELREGELS. WAAR KAN IK DIE STELLEN?

In het Reglement voor de PetanqueSport (RPS) en de RPSPlus zijn de basisregels van petanque uitgelegd. De spelregels voor toernooien zijn uitgelegd in de (toernooi)reglementen. Mocht er nog iets onduidelijk zijn over de reglementen, of heeft u andere vragen over de spelregels van petanque, neemt u dan gerust contact op via info@njbb.nl t.n.v. de reglementencommissie.

TOERNOOIREGLEMENT

MAG IK TIJDENS EEN PARTIJ EEN E-SIGARET ROKEN?

Nee.

Artikel 32 van het toernooireglement petanque verbiedt het roken tijdens een partij. Dit artikel bevat gedragsregels, geen regels ter bescherming van de gezondheid. Dit impliceert dat het roken niet slechts is verboden om gezondheidsredenen (sport en roken gaan niet samen), maar met name ook omdat het schadelijk is voor het imago van onze sport.

Dit laatste argument geldt onverminderd voor de e-sigaret. De reglementencommissie heeft daarom al in 2008 bepaald dat het gebruiken van de e-sigaret wordt gelijkgesteld aan roken. Het is daarmee verboden een e-sigaret te gebruiken tijdens het spelen van een partij.

Deze uitspraak is nog altijd geldig. In een recent onderzoek twijfelde het RIVM onlangs nog aan de veiligheid van de e-sigaret (zie hiervoor ook deze link).

MOET EEN SCHEIDSRECHTER EEN NEDERLANDS LIDMAATSCHAP HEBBEN?

Er wordt in de statuten of het huishoudelijk reglement hier niets direct over gezegd. Twee gevallen waarin het niet noodzakelijk is om verenigingslid te zijn worden in statuten en huishoudelijk reglement met name genoemd (het bondsbestuur en de tuchtcommissie). Hieruit kan men twee diametraal tegenover elkaar staande conclusies trekken: (1) waar niets wordt vermeld is het verenigingslidmaatschap niet verplicht (bondsbestuur en iedere tuchtcommissie moeten een minimum aantal verenigingsleden tellen) of (2) waar niets wordt vermeld wordt men geacht verenigingslid te zijn (slechts als dit niet nodig is, wordt het nadrukkelijk als uitzondering vermeld).

De reglementencommissie heeft uitgesproken dat de tweede interpretatie de juiste is, en wordt in deze visie gesteund door het feit dat in de reglementen wordt voorgeschreven dat alle commissieleden verenigingslid moeten zijn (artikel 25, lid 4 van het huishoudelijk reglement), terwijl voor leden van werkgroepen nadrukkelijk een uitzondering wordt gemaakt.

Ten slotte is er nog een praktisch argument: om de mogelijkheid open te houden om, in voorkomende gevallen, een scheidsrechter (of wedstrijdleider) tuchtrechtelijk aan te pakken, is het noodzakelijk dat deze verenigingslid is van de bond. Het is dus niet slechts in strijd met de geest van de statuten en het huishoudelijk reglement, maar ook nog eens ongewenst. Het antwoord is dus ja.

MAG IEMAND MET EEN BUITENLANDS LIDMAATSCHAP EEN NEDERLANDSE VERENIGING TIJDENS DE NPC COACHEN?

Nee, dit mag niet.

Volgens de definities uit het toernooireglement petanque is een coach onderdeel van een (ingeschreven) team. Een team komt tijdens de NPC altijd uit voor een vereniging en bestaat in zijn geheel uit houders van een lidmaatschap die lid zijn van die vereniging (zie bijlage 2 bij het TRP, artikel 2, lid 2). Dit móet wel een primair lidmaatschap zijn, anders mag men niet deelnemen aan een nationaal toernooi namens de betreffende vereniging.

De reglementencommissie constateert dat de genoemde persoon niet het vereiste lidmaatschap van die vereniging heeft. Het mag dus niet.

Voor andere toernooien dan de NPC, waarbij een team niet noodzakelijk helemaal uit houders van een primair lidmaatschap bij dezelfde vereniging bestaat, is er wat dit betreft dus geen probleem. Daar kan iedereen met een primair lidmaatschap als coach optreden (een buitenlandse licentie geldt als primair lidmaatschap).

Veelgestelde vragen nieuwe ledenadministratie AllUnited

Alles wat je wilt weten over de digitale licentiepas

1. Wat zijn de voordelen van de digitale licentiepas?

Het overstappen van de plastic pas naar een digitale licentiepas heeft meerdere redenen. Voorheen konden de passen niet eerder dan medio februari geleverd worden terwijl bijvoorbeeld de NPC en districtscompetities gewoon doorlopen. Daarnaast worden de mutaties in lidmaatschappen nu nog sneller verwerkt hetgeen ten goede komt van de sporter. Het scheelt ook kosten in onder andere manuren en kosten voor de aanschaf en bedrukking van pasjes. Op het moment dat een lid een pas kwijtraakt, worden hiervoor geen kosten meer in rekening gebracht aangezien deze pas altijd digitaal beschikbaar is. Bovendien scheelt het de verenging ook tijd gezien de pasjes niet meer hoeven te worden uitgedeeld en niet meer hoeven te worden verstuurd (bij bijvoorbeeld overschrijvingen).

Tenslotte wordt sportbonden ook sterk verzocht om na te denken over duurzaamheid. Per jaar worden er +/- 20.000 plastic pasjes verstuurd. Door dit te digitaliseren, draagt de NJBB in ieder geval een klein steentje bij aan het verduurzamen van de maatschappij.

2. Ik beschik niet over een mobiele telefoon, hoe kan ik dan mijn digitale pas laten zien?

De digitale licentiepas is ook te printen. Dit kan de ledenadministrateur van de vereniging voor je doen, maar de ledenadministrateur kan je digitale licentiepas ook naar je e-mailen (op creditcardformaat) waardoor je deze kunt opslaan op je computer en de licentiepas zelf kunt printen. De ledenadministrateur van de vereniging kan te allen tijde bij de digitale licentiepas van de leden.

De ledenadministrateur kan via een export alle digitale licentiepassen printen, e-mailen of de licentiepassen printen van leden die niet over een e-mailadres beschikken. Bovendien kan de ledenadministrateur de digitale licentiepas persoonlijk sturen naar ieder lid via een afzonderlijke e-mail vanuit het systeem. De digitale licenties kunnen worden geprint in creditcard formaat zodat de licenties makkelijk kunnen worden bewaard. Voor de digitale licentiepas op de mobiel wordt een aparte download klaargezet voor de leden zodat die in het juiste formaat kan worden gedownload ter grootte van het scherm van je mobiel.

3. Voor wie is de Scannapp bedoeld en wat kun je er mee?

De NJBB Scanapp is een speciale applicatie (app) voor leden én functionarissen van de NJBB. Via de Scanapp kunnen alle leden makkelijk en snel de digitale licentie raadplegen. De QR-code wordt namelijk in de app geladen en is op die manier altijd makkelijk bij de hand. Daarnaast kan iedereen via de app op de hoogte blijven van het laatste nieuws, je mening geven bij de wekelijkse pol en zie je in één oogopslag de social media updates.

Gediplomeerde functionarissen, scheidsrechters en wedstrijdleiders, hebben nog een extra functionaliteit binnen de app. Deze personen hebben namelijk een scan mogelijkheid. Bij het scannen van de QR-code van een lid wordt dan aangegeven of een lid speelgerechtigd is en wordt ter controle de naam, het licentienummer en de verenigingsnaam getoond. Verdere informatie over het downloaden en gebruiken van de Scanapp staat op de website (www.njbb.nl) onder het menu Ledenadministratie.

4. Waarom staat mijn functie(s) niet op de digitale licentie, net als mijn extra lidmaatschappen?

Wanneer leden de digitale licentie ontvangen via de vereniging dan staan de extra lidmaatschappen en functies niet op de digitale licentie. Dat komt namelijk doordat de bondsfuncties niet bekend zijn binnen het systeem van de verenging, net als welke leden bij een andere vereniging nog een lidmaatschap hebben.

Wanneer leden zelf online de digitale licentie downloaden, dan staan wel alle lidmaatschappen en functies op de digitale licentie. Alleen de functie van scheidsrechter en wedstrijdleider staan op de digitale licentie, vanwege het kunnen aantonen van de functie wanneer daar om wordt gevraagd. Verdere informatie over het online downloaden van de digitale licentie staat op de website.

5. Als wedstrijdleider ben ik gewend om tijdens een toernooi de licentiepassen in te nemen en als de 1e partijen startte, ging ik de licentiepassen rustigcontroleren. Hoe wordt dat straks opgelost want deelnemers gaan niet hun mobiel bij de wedstrijdtafel achterlaten?

Als de NJBB Scanapp op de mobiele telefoon wordt geïnstalleerd dan kan met deze app de QR gescand worden. Er wordt dan direct gecontroleerd of een lid speelgerechtigd is.

De app kan op de mobiele telefoon worden gedownload. Het is van belang dat er mobiele data (3G of 4G) beschikbaar is op de mobiele telefoon zodat de gegevens van de app kunnen worden gebruikt. Daarnaast wordt aangeraden om de mobiele telefoon van te voren goed op te laden voor een toernooi en/of een oplader mee te nemen naar het toernooi. Wanneer een hoog deelnemersaantal wordt verwacht bij een toernooi, kunnen personen worden gevraagd om te assisteren bij de wedstrijdtafel met de app zodat meerdere personen de digitale licenties controleren van de deelnemende spelers.

Spelers kunnen daarnaast de digitale licentie per e-mail of bijvoorbeeld via WhatsApp naar teamgenoten sturen zodat de teamcaptain van het equipe zich kan melden met alle digitale licenties van zijn of haar team.

6. Hoe worden de wedstrijdleiders en scheidsrechters hierover geïnformeerd?

De scheidsrechters en wedstrijdleiders waarvan een e-mailadres bekend is, hebben destijds een speciale nieuwsbrief ontvangen. Deze nieuwsbrief is ook naar het secretariaat van de vereniging verstuurd zodat ze deze nieuwsbrief kunnen doorzetten aan de functionarissen van de vereniging. Daarnaast is alle informatie na te lezen op de website.

7. Op mijn vereniging organiseren wij regelmatig “husselavonden” waarbij ik mijn licentiepas inleverde bij de wedstrijdtafel. Hoe wordt dat opgelost?

Het is mogelijk om voor deze gelegenheid een printversie van je digitale licentiepas mee te nemen. Daarnaast wordt een speciale export klaargezet voor verenigingen om de digitale licentiepas en/of naamkaartjes te downloaden van leden van de vereniging voor de husselavonden.

8. We geven als vereniging de licenties normaal gesproken pas uit als leden hebben betaald en houden de licenties achter bij leden die niet hebben betaald. Hoe kan dat in het nieuwe systeem?

Verenigingen kunnen in het nieuwe systeem bij meerdere leden de digitale licentiepas blokkeren wanneer leden nog niet hebben betaald. Het is eveneens mogelijk om op voorhand de digitale licentiepas van leden te blokkeren. Dit raden wij echten niet aan omdat deze leden dan ook niet kunnen deelnemen aan toernooien en competities. De mogelijkheid om licenties te kunnen blokkeren is meer geschikt voor leden die vaker te laat of niet hebben betaald en achterstallige betalingen hebben openstaan.

Alles wat je wilt weten over lidmaatschap

9. Hoe zit het lidmaatschap precies in elkaar?

Ieder lid dat zich aanmeldt bij een vereniging wordt door de ledenadministrateur aangemeld in de bondsapplicatie met een primair lidmaatschap (eerste lidmaatschap). Als het lid in kwestie al over een primair lidmaatschap beschikt bij een andere vereniging dan kan voor deze persoon alleen een extra lidmaatschap worden toegevoegd. Als hij/zij toch een primair lidmaatschap wil afsluiten bij deze vereniging dan zal er een overschrijving plaats vinden (van primair lidmaatschap bij vereniging a naar primair lidmaatschap naar vereniging b).

10. Hoe werkt overschrijven?

Als een lid overgeschreven wil worden, dan moet de huidige vereniging (vereniging a) in de ledenadministratie aangeven dat de speler in kwestie “overgeschreven” wil worden bij de afmelding. Het is dus van belang om een lid af te melden oftewel de tot en met datum in te voeren. Pas daarna kan de nieuwe vereniging (vereniging b) het lid aanmelden met een primair lidmaatschap. Het systeem zorgt er dan automatisch voor dat alleen de € 5, - euro aan administratiekosten in rekening wordt gebracht bij de nieuwe vereniging.

11. Wanneer kan een speler overgeschreven worden?

Dit kan op elk moment. De speler in kwestie moet er wel rekening mee houden dat hij/zij een lopende competitie niet meer af mag maken namens de huidige vereniging en ook niet mag deelnemen aan dezelfde competitie namens de nieuwe vereniging. Wanneer er niet is deelgenomen aan een competitie namens de huidige vereniging kan hij/zij bij de nieuwe vereniging deelnemen aan een competitie.

12. Hoe zit het met deelname aan competities?

Een lid kan deelnemen aan meerdere districtscompetities namens meerdere verenigingen waar hij/zij een lidmaatschap (primair, maar ook extra) van heeft. Maar per districtscompetitie kan men maar deelnemen namens één vereniging. Dit kan per competitie echter verschillen indien een lid meerdere lidmaatschappen heeft. Het is alleen mogelijk om namens de vereniging van je primaire lidmaatschap deel te nemen aan de NPC.

13. Hoeveel bedragen de kosten?

De kosten voor de bondsbijdrage staan op www.njbb.nl onder het menu Over de NJBB en het submenu Contributie.

Systeem AllUnited

14. Kunnen we boules registreren?

Het is mogelijk om boules te registreren in het nieuwe systeem van AllUnited. Het is ook mogelijk om in het systeem het unieke nummer van de boules te noteren. De gegevens van de boules van de leden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en worden bijgewerkt.

15. Waar kan ik relaties van de vereniging noteren?

De verenigingen hebben de mogelijkheid om uit twee verschillende relatietypes te kiezen. Dit betreft ‘Lid’ en ‘Overige relatie’. Een vereniging dient alle leden aan te melden. Voor deze leden ontvangt de vereniging een digitale licentie die ook als verzekeringsbewijs dient. Het relatietype “overige relatie” mag alleen gebruikt worden voor personen die geen lid zijn van de vereniging, bijvoorbeeld sponsoren, leveranciers of donateurs.

16. Vanaf wanneer worden de gegevens automatisch gedeeld met het systeem van de landelijke organisatie?

De gegevens van de verschillende relatietypes worden elke nacht gedeeld met het systeem van de landelijke organisatie. Dit gebeurt door middel van een automatische synchronisatie die wordt gedraaid door de interface. Het is ook mogelijk om de interface handmatig te draaien. Dit kan handig zijn als een speler dezelfde dag nog moet kunnen spelen met zijn/haar digitale licentie. Daarnaast kan direct gecheckt worden of er eventueel foutmeldingen zijn geconstateerd. Verdere uitleg over het draaien van de interface staat in de handleiding in AllUnited.

17. Kunnen leden ook zelf wijzigingen doorvoeren in het systeem?

Nee, leden kunnen niet zelf wijzigingen doorvoeren in het systeem. Via AllUnited wordt er een mutatieformulier klaar gezet. Dit mutatieformulier kunnen verenigingen op hun eigen website plaatsen. Als het mutatieformulier wordt ingevuld ontvangt de ledenadministrateur een e-mail en een pop-up in het systeem als er een mutatie is doorgegeven. De ledenadministrateur moet de mutatie goed- of afkeuren. Pas na goedkeuring wordt de wijziging verwerkt. Hetzelfde geldt voor de NJBB Scanapp. Als gegevens verkeerd staan in de app dan kan dat worden doorgegeven aan de ledenadministrateur van de vereniging.

18. Waar kan ik ereleden noteren?

Ereleden van de vereniging kunnen worden bijgehouden doordat het lid het label erelid krijgt toegekend. In de lijst van functies kan dit label gekozen worden.

19. Kan ik leden die deelnemen aan de NPC een aparte e-mail sturen en van een of meerdere team(s) de digitale licenties downloaden?

Om de lijst van NPC-spelers en/of digitale licenties van één NPC-team te downloaden, is het van belang om bij de betreffende spelers het vrije veld NPC Team in te vullen door erachter te zetten in welk team de betreffende speler speelt middels het teamnummer (1, 2, 3 etc.). Dat kan door naar de relatiekaart van een lid te gaan en helemaal onderaan in het vrije veld het cijfer in te vullen. Via de selectiewizard NPC-spelers kunnen dan alle spelers van één of meerdere teams een e-mail worden gestuurd en/of de digitale licenties worden geprint/verstuurd.

20. Worden de licentienummers van leden die vroeger lid waren herkent wanneer die zich opnieuw aanmelden?

Nee, alleen de gegevens van actieve leden worden gemigreerd naar het nieuwe systeem van AllUnited. Door de AVG-wetgeving is het niet toegestaan om gegevens van “niet-leden” te migreren. Als deze “niet-leden” weer lid worden, zullen zij op dat moment een nieuw licentienummer toegekend krijgen.

DutchEnglishFrenchGermanSpanish

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren