REGLEMENT VOOR DE PETANQUESPORT (aanvulling)

AANVULLING R.P.S.
HET NIEUWE REGLEMENT PETANQUESPORT
De naam ISP is dus helemaal verdwenen. Voor de duidelijkheid zijn hier enkele wijzigingen in de begrip bepalingen.
1. Internationaal spelreglement is nu Reglement voor de Pétanquesport (RPS)
2. Niet toegelaten terrein is nu verboden terrein. (achter de verlieslijnen)
3. Terreinen is nu banen.
Ik zal alle artikelen behandelen en waar spelbepalende wijzigingen zijn zal ik deze uitleggen. (Alleen tekstwijzigingen neem ik niet mee)
Artikel 3 Goedgekeurde buts:
Toegevoegd: Gewicht moet ten minste 10 gram zijn en ten hoogste 18 gram. Geverfde buts zijn toegestaan, maar noch deze, noch houten buts mogen met een magneet opgetild kunnen worden.
Artikel 4 Licenties:
Bij inschrijving moet een speler zijn licentie tonen of een ander document, volgens de regel van zijn bond, waaruit zijn identiteit blijkt èn het feit dat hij lid is van die bond.
Artikel 5 Speelvelden en reglementen terreinen:
Is nu “Reglementaire terreinen” In de tekst is ieder terrein vervangen door iedere ondergrond.
Artikel 6 Begin van het spel de werpcirkel:
Hier zijn veel tekstwijzigingen die de strekking van het artikel niet wijzigen. De toevoeging is wel belangrijk: Opvouwbare werpcirkels zijn toegestaan, mits zij voldoen aan de door de FIPJP gestelde eisen, met name op het punt van de vormvastheid. Als de wedstrijdleiding reglementaire voorgefabriceerde werpcirkels ter beschikking stelt zijn de spelers verplicht die te gebruiken. Als een van beide equipes een reglementaire voorgefabriceerde werpcirkel ter beschikking stelt zijn beide equipes verplicht die te gebruiken Als beide equipes een eigen werpcirkel hebben meegebracht, kiest de equipe die de toss gewonnen heeft. Een werpcirkel moet altijd worden gemarkeerd vóór het but wordt uitgeworpen. De equipe die het recht heeft het but uit te werpen, hetzij omdat het de toss gewonnen heeft, hetzij omdat het de voorgaande werpronde gewonnen heeft, krijgt hiervoor één poging. Bij een onreglementaire uitworp heeft de andere equipe het recht het but op elk willekeurig, reglementair toegestaan punt neer te leggen. Een speler dient tijdens het werpen van zijn boules de voeten volledig binnen de werpcirkel te houden en zijn voeten mogen de werpcirkel niet verlaten of geheel van de grond komen voor de geworpen boule de grond raakt. Geen enkel lichaamsdeel mag buiten de werpcirkel de grond raken. Voor een speler die zich niet aan deze regel houdt gelden de sancties uit art.35. Toegevoegd is: als een speler de werpcirkel opraapt terwijl er nog boules te spelen zijn, moet deze worden terug gelegd, maar alleen de tegenstanders mogen hun boules nog werpen.
Artikel 7 Voorgeschreven afstanden bij het uitwerpen van het but:
Bij lid 3 is toegevoegd: Als op tijd gespeeld wordt, wordt de afstand tot enig obstakel of de grens van verboden terrein beperkt tot 50 cm, behalve voor de uitlijnen aan de kopse kant. In de laatste alinea is toegevoegd: De equipe die het recht krijgt om het but te plaatsen  na een mislukte poging van de eerste equipe moet dat direct doen.
Artikel 8 Reglementair uitwerpen van het but:
Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door een medespeler heeft de tegenstander het recht het neer te leggen op een geldige plaats. Maar deze equipe verliest dan het recht de geldige ligging te betwisten.
Artikel 10 Verplaatsen van obstakels:
Het is spelers verboden welk obstakel dan ook, dat zich op het terrein bevindt, te verwijderen, te verplaatsen, in de grond te drukken of plat te stampen. Alleen de speler die het but uitwerpt mag zijn donné plek onderzoeken door drie maal met een van zijn boules op de grond te kloppen. Bovendien mag een speler van de equipe die aan de beurt is één inslag van een eerder gespeelde boule dichtmaken. Voor spelers die zich niet houden aan deze regels, met name in geval van vegen voor een te schieten boule gelden de sancties genoemd in art.35.
Artikel 14 Ongeldig geworden but:
Art. benoeming gewijzigd en bij punt 1 en 3 is toegevoegd de tekst ”en het but wordt uitgeworpen door de équipe die in de vorige spelronde scoorde of de équipe die de toss won “
Artikel 18 Werpen van boules; boules die het terrein verlaten:
Niemand mag tijdens een partij, als oefening een boule werpen.
Artikel 19 Ongeldig geworden boules:
Als een boule van de afschotting terugkomt in het spel mogen but en boules alleen worden teruggelegd indien zij waren gemarkeerd.
Artikel 24 Onreglementair gespeelde boules:
Behalve in de gevallen waarin dit reglement de specifieke en progressieve sancties uit art. 35 worden genoemd, is een boule die in strijd met de regels wordt geworpen ongeldig.
Artikel 26 Metingen:
Toegevoegd aan dit art. Tijdens het meten van de scheidsrechter dienen de spelers zich op tenminste twee meter afstand te bevinden. De organisator kan voor bepaalde partijen die op de TV worden uitgezonden, beslissen dat alleen de scheidsrechter mag meten.
Artikel 27 Weggenomen boules:
Dat is de nieuwe benoeming voor voortijdig opgeraapte boules. Als een speler zijn boules opraapt terwijl zijn medespelers nog boules te spelen hebben, mogen de boules van de medespelers niet meer gespeeld worden.
Artikel 32 Afwezigheid van spelers
Spelers mogen zich niet van een partij verwijderen of het speelterrein verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter.
In geen geval wordt het spel hiervoor onderbroken; evenmin vervalt de verplichting voor zijn medespelers hun resterende boules binnen de toegestane minuut te spelen. Als de betrokken speler niet terug is op het moment dat hij moet spelen, worden zijn boules met één per minuut ongeldig. Als geen toestemming gegeven was, zijn de bepalingen uit dit artikel en het volgende artikel van overeenkomstige toepassing. Bij een ongeluk of een door een arts geconstateerd medisch probleem krijgt deze speler ten hoogste een kwartier rust. Bij misbruik van deze regeling worden de betreffende speler en zijn equipe onmiddellijk uitgesloten van deelname.
Artikel 33 Te laat komen:
Een werpronde wordt geacht te zijn begonnen zodra het but al dan niet geldig is uitgeworpen.
Bij partijen op tijd kunnen specifieke regels worden gesteld.
Artikel 35 Sancties:
Spelers die zich niet houden aan de spelregels, riskeren de volgende sancties:
1. Waarschuwing door de scheidsrechter kenbaar gemaakt door het tonen van een gele kaart aan de overtreder.
Als evenwel een gele kaart wordt gegeven voor tijdsoverschrijding geldt die voor alle spelers van de overtredende equipe. Als een van de spelers van die equipe al een gele kaart op zijn naam heeft staan wordt hij bestraft met het ongeldig verklaren van een nog te spelen boule voor de lopende werpronde of, als hij geen boule meer te spelen heeft, een boule in de volgende werpronde.
2. Ongeldig verklaring van de geworpen of een nog te werpen boule door de scheidsrechter, wordt aangegeven door het tonen van een oranje kaart aan de overtreder.
3. Uitsluiting van de schuldige voor de rest van de partij wordt door de scheidsrechter kenbaar gemaakt door het tonen van de rode kaart aan de overtreder.
4. (geen wijzigingen)
5. (geen wijzigingen)
Een waarschuwing is een sanctie, en kan alleen worden gegeven na constatering van een overtreding.
Waarschuwende woorden of het verzoek de regels te respecteren aan het begin van een toernooi kunnen nooit als waarschuwing beschouwd worden.
Artikel 37 Voortgang van het toernooi is nu “Nieuwe fase van het spel”:
Als bepaalde partijen bij afkondiging van een nieuwe fase van het toernooi (2e, 3e ronde etc.) nog niet afgelopen zijn kan de scheidsrechter na raadpleging van de wedstrijdleiding, alle maatregelen en beslissingen nemen die hij nodig acht voor een vlot verloop van het toernooi
Artikel 38 Onsportief gedrag:
Equipes die tijdens een toernooi ruzie maken (gedrag equipes is hier nader omschreven) gelden sancties als bepaald in art 39.
Artikel 39 Wangedrag: “Sancties zijn”
1. Diskwalificatie
2. Intrekking licentie of het document als bedoeld in Art, 4.
3. Verbeurd verklaring of teruggave van de prijzen
  • Spelers dienen correct gekleed te zijn.
  • In het bijzonder is het verboden te spelen met ontbloot bovenlichaam en om veiligheidsredenen moeten spelers gesloten schoeisel dragen dat tenen en hielen beschermt.
  • Het is gedurende het spel verboden te roken, inclusief elektronische sigaretten.
  • Tevens is het tijdens het spel verboden mobiele telefoons te gebruiken.

Spelers die zich niet houden aan deze regels kunnen na een officiële waarschuwing van de scheidsrechter, worden gediskwalificeerd, als zij volharden in hun gedrag.
Artikel 40 Verplichtingen van scheidsrechters:
Is de nieuwe benoeming van dit artikel.
Artikel 41 Samenstelling en beslissingen van de jury:
Is de nieuwe benoeming van dit artikel.
Dit zijn alle wijzigingen. Maak gebruik van deze kennis tijdens uw spelen.