• za. jun 12th, 2021

Alles over Petanque.nl

allesoverpetanque.nl

PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN

 • Home
 • PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN
Delen op je netwerk ......
Protocol verantwoord sporten petanque (versie 17 augustus)
We zijn blij dat onze sport weer gedeeltelijk beoefend kan worden. Het blijft echter van belang om je gezonde verstand te gebruiken en alleen te sporten als je geen gezondheidsklachten hebt. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Dat is echter met name gericht op contactsporten. Bij petanque blijft het van belang om 1,5 meter afstand te bewaren. Dat betekent dat van alle leden flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin totale versoepeling mogelijk is.
Het NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.
In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het sport specifieke protocol is te vinden op de laatste 2 pagina’s van dit document.
Het protocol verantwoord sporten is aangepast op de per 10 augustus geldende regels. Indien nieuwe maatregelen van het kabinet daartoe aanleiding geven, kunnen op een later moment opnieuw aanpassingen van het protocol plaatsvinden.
Het algemene protocol van NOC*NSF is iets anders ingedeeld en opgesteld dan de eerdere versies. Eerst gaan het protocol in op de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over veiligheid en hygiëne.
Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om leden op deze protocollen te wijzen.

17 augustus

INLEIDING
Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan, Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10
augustus streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven.
Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd.
Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en binnen sportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.
De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is, klik hier voor een voorbeeld.
Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Ook is er een handreiking beschikbaar over crowdmanagement met praktische tips. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd.
Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
Onderstaand kort de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over veiligheid en hygiëne.
Kaders Rijksoverheid per 10 augustus 2020.

1. Algemene uitgangspunten.
 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • pas hygiëne toe;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke.
 • het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

2. Je mag niet ‘samenkomen’ tenzij je
 • maatregelen treft waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, (ook voor sanitaire voorzieningen), en je
 • hygiënemaatregelen treft waarmee de verspreiding wordt tegengegaan, en je
 • maatregelen treft waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ervoor wordt gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, TENZIJ het om uitzonderingen op die 1,5 m gaat, en je
 • ervoor zorgt dat wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen, daarvan gebruik maakt, en je
 • binnensportaccommodaties en sportkantines bij minder dan 100 mensen placeert, en je
 • binnensportaccommodaties en sportkantines bij meer dan 100 placeert, degezondheid checkt en reservering verplicht stelt, en je
 • buitensportaccomodaties bij meer dan 250 placeert, de gezondheid checkt en reservering verplicht stelt.
Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.
Uitzondering op de 1,5 meter
 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat;
 • personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.
Uitzonderingen op de placering, reservering, gezondheidsverificatie
 • samenkomsten waarbij er sprake is van continue doorstroming. Zowel op vaste locaties zoals een dierentuin met verplichte looprichting, als ook op specifieke locaties zoals een foodcourt of voedseluitgifte bij evenementen.
3. Eet- en drinkgelegenheid sportaccommodaties
Voor eet- en drinkgelegenheden zoals sportkantines, clubhuizen en hun terrassen gelden de ‘samenkomen’ regels zoals genoemd in hoofdstuk 2, en geldt bovendien altijd:
 • reserveren;
 • gezondheid checken;
 • placeren;
 • bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
 • volledige naam;
 • datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • toestemming
 • deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de exploitant;
 • eet- en drinkgelegenheden die door GGD gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen, tot maximaal 14 dagen, worden gesloten;
 • degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;
 • lokale autoriteiten hebben de bevoegdheid wedstrijden en trainingen met publiek vooralsnog te verbieden;
 • de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s
Richtlijnen tbv veiligheid- en hygiëneregels voor de sport
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de algemene regels zoals hierboven beschreven.
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;
 • voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten;
 • voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers);
 • indien je ‘binnen’ momenten met meer dan 100 toeschouwers tegelijk verwacht, is het verplicht voor toeschouwers om vooraf te reserveren, de gezondheid te verifiëren en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen;
 • voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers als je zonder reservering en gezondheidscheck, placering werkt;
 • indien je ‘buiten’ momenten met meer dan 250 toeschouwers tegelijk verwacht, is het verplicht voor om vooraf te reserveren, de gezondheid te verifiëren en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen;
 • het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters);
 • zorg ook voor toeschouwers te voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ventilatie voorschriften, en dat iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden;
 • de genoemde aantallen (100, 250) kunnen gelden per wedstrijdlocatie (parcours, sectoren, sportveld, zaal etc.), in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijk speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet meer elkaar;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (aanrijdroute, naar en bij sportactiviteiten, sportkantine, terras, zitplaatsen, toiletten, tribune enz.) zichtbaar is, zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden;
 • voor alle eet- en drinkgelegenheden zoals sportkantines, clubhuizen en hun terrassen, geldt bovendien altijd:
 • reserveren;
 • gezondheid verifiëren;
 • placeren;
 • bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
  • volledige naam;
  • datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;  
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • toestemming.      
Deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de exploitant;
 • regel een zorgvuldig bewaren van de persoonsgegevens (voorwaarde AVG), de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven;
 • sportkantines die door GGD gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen, tot maximaal 14 dagen, worden gesloten;
 • na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines, kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden en denk hierbij aan de regels van eet- en drinkgelegenheden. Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid (bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);
 • zorg dat alle de regels duidelijk en zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud van dit protocol;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij zeker aan toilet-, douche- en kleedruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit wedstrijd;
 • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan;
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd;
 • in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente;
 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportverenigingen op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd.
Aanvulling horecasporten
Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen, de uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca.
Deze richtlijn is van toepassing op;
 1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart wordt)
 2. Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt)
 3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)
 • het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het sportprotocol;
 • ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening waar mogelijk 1,5 meter afstand worden gehouden;
 • indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), is sporten toegestaan maar is placeren verplicht, net als reserveren en de gezondheid verifiëren. Onder placeren wordt verstaan het aanwijzen van een zitplaats of in het geval van sport- en spelactiviteiten het aanwijzen van een afgebakend gebied waar gebruik van kan worden gemaakt voor de activiteit;
 • tijdens het beoefenen van de sport geldt binnen het afgebakende gebied het sportprotocol en mag er binnen 1,5 gesport worden indien dat voor de uitoefening van de sport noodzakelijk is;
 • bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van de activiteiten. Bij het kijken naar sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats;
 • het is in alle drie de situaties verplicht te vragen om het achterlaten van registratiegegevens. Een deelnemer mag dat weigeren zonder dat hij of zij daarna de toegang kan worden ontzegd. Het is belangrijk met nadruk te verzoeken die registratie wel toe te staan. Een van de te registreren gegevens is de placering zodat na afloop nagegaan kan worden wie, waar op welk moment met wie contact heeft gehad. Dat kan via een duidelijke aanduiding op een plattegrond, via het noemen van een tafelnummer of de aanduiding van het afgebakende gebied. Het is van belang tafelnummers en afbakeningen van de te gebruiken gebieden inclusief de aanduidingen daarvan en de ligging daarvan binnen de eet- en drinkgelegenheid niet te wijzigen of in ieder geval per datum/activiteit goed vast te leggen;
 • indien in de accommodatie het sportprotocol leidend is (situatie 3) dan kan er gesport worden binnen 1,5 meter voor zover dat voor de sport noodzakelijk is. In het geval dat deze locatie tegelijkertijd als eet- en drinkgelegenheid wordt gebruikt, is naast placering ook gezondheidscheck en reservering nodig;
 • bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca- of binnensportprotocol leidend is. den en verlaten.
Voor verenigingen
 • NOC*NSF heeft een sport generieke ‘corona checklist’ opgesteld. Kijk op https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen voor de meest recente versie hiervan;
 • Bepaal hoeveel personen er maximaal tegelijkertijd op de accommodatie aanwezig mogen zijn. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt boven de 18 jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maximale speeltijd voor groepen of ga werken met bezettingsschema’s waar personen zich op in kunnen schrijven;
 • Let bij de binnen accommodaties op de voorwaarden en richtlijnen met betrekking tot de ventilatie
 • Alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Voor bezoekers van 18 en ouder geldt dat zij hierbij de 1,5 meter afstand moeten houden;
 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar moet houden, tenzij een uitzondering van toepassing is die in het protocol van NOC*NSF staat vermeld
 • Voor toeschouwers en publiek gelden maximalen aantallen. De maximum aantallen zijn in het protocol van het NOC*NSF te vinden. Hierin staat ook in welke gevallen het verplicht is om te placeren, reserveren en een gezondheidscheck te houden;
 • Sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor regels, zie daarvoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-enbedrijven/horeca. Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor een soepele opening, zie daarvoor https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland);
 • Stem de heropening van de kantines, terrassen en binnen accommodaties af met de gemeente;
 • Zorg dat er voldoende desinfecterende spray/gel staat bij de banen zodat scoreborden en werpcirkels kunnen worden gedesinfecteerd.
Voor sporters (bezoekers)
Voor dat je gaat spelen:
 • Het merendeel van het ledenbestand van petanque verenigingen behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);
 • Informeer bij je vereniging hoe zij omgaan met de versoepelde maatregelen en op welk moment je het beste terecht kunt. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de vereniging bezoeken;
 • Reis je samen met anderen die niet tot hetzelfde huishouden behoren met de auto (of ander privévervoer)? Gebruik dan een mondkapje.
Tijdens het spelen:
 • Op de banen (binnen en buiten) moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden;
 • Schud geen handen voor en na de activiteit;
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren;
 • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand;
 • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray of gel;
 • Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.
Klik op de button om het protocol te downloaden!