PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN (aanvulling)

De nieuwe versie van het sportprotocol staat sinds vrijdag 19 juni online. Ter voorbereiding op een eventuele openstelling van de binnensport per 1 juli 2020 is in gezamenlijkheid het sportprotocol Verantwoord sporten aangepast.
LET OP:
Het protocol is onder voorbehoud van de versoepelingen die het kabinet mogelijk op 24 juni bekend zal maken voor de sport.
Verder is er door de VSG een brief gestuurd aan de gemeenten, onderwerpen: voorbereidingen op openstelling binnensporten, regierol van gemeenten, openstellen sport- en verenigingskantines, strategisch opstartplan sportsector, steunmaatregelen. LEES HIER voor de volledige brief.
Als laatste is het mogelijk om op de website van het NOC*NSF een checklist voor het opstarten van de vereniging te downloaden. Klik HIER om naar die checklist te gaan.
In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Beide protocollen zijn te vinden op de laatste 2 pagina’s van dit document.
Vanaf 01 juli zijn weer enkele versoepelende maatregelen aangekondigd. De wijzigingen zijn in rood weergegeven in het algemene protocol en het sportspecifieke protocol.
Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om leden op deze protocollen te wijzen.
LET OP:
Alle wijzigingen in het protocol zijn in het rood weergegeven en zijn geldig vanaf 1 juli (Versie 17-6)
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen.
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/ of plotseling verlies van reuk of smaak, dit geldt voor iedereen;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog klachten had (volg hierin het advies van de GGD);
 • indien je positief getest (vastgesteld met een laboratoriumtest) bent op het nieuwe coronavirus, blijf minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via bedrijfsarts of GGD;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar tijdens sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie tenzij je je in de sportkantine begeeft;
 • de sportlocaties (binnen en buiten) zijn alleen toegankelijk voor de sporters en begeleiders, vooralsnog niet voor toeschouwers.
Hoe kun je de sport ook op een sociaal veilige manier aanbieden.
Om sportverenigingen op weg te helpen, hebben we hier een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.
Voor gemeenten
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • informeer alle sportaanbieders in jouw gemeente over de versoepelde maatregelen. Dit betekent het aanschrijven van binnensport- en buitensportaanbieders, sportondernemers en andere organisaties die sportactiviteiten aanbieden;
 • denk na over hoe je de beschikbare ruimte optimaal kan benutten. Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen verantwoord sporten en bewegen in de buitenruimte en op/in de sportlocatie. Maak ruimte voor kwetsbare groepen en aangepaste sporten;
 • bespreek met sportaanbieders/beheerders/exploitanten hoe je de toestroom en deelname rond en in de sportlocatie kan reguleren. Maak desgewenst afspraken over maximale aantallen en laat bezettingsschema’s opstellen, zodat de sportlocatie niet ‘te druk’ wordt en onnodige vervoersbewegingen uitblijven;
 • inventariseer welke plannen er voor sportactiviteiten bij de aanbieders zijn. Maak daarbij onderscheid tussen de doelgroepen jeugd tot en met 18 jaar en 19+ en de verschillende voorwaarden die voor die groepen gelden (tot en met 18 jaar onder begeleiding);
 • spreek met sportaanbieders af dat zij melden wanneer ze hun sportlocatie(s) open gaan stellen voor sportactiviteiten. Gemeenten kunnen hier extra maatregelen voor eisen;
 • maak richting sportaanbieders duidelijk welke sportlocaties onder binnen– of buitensporten vallen;
 • maak afspraken met sportaanbieders en buurtsportcoaches of (en in hoeverre) voor een geleidelijke invoering en een gefaseerd openstellen van de sportlocaties wordt gekozen;
 • bespreek met jouw buurtsportcoaches welke rol en mogelijkheden zij zien om georganiseerde sportactiviteiten te organiseren. Ook gericht op niet-leden, zodat ook zij kunnen sporten;
 • bespreek met sportaanbieders of er mogelijkheden zijn om sportactiviteiten aan te bieden voor niet-leden of om niet-leden te integreren bij de bestaande groepen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij ondersteuning bieden;
 • maak afspraken met sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op/in sportlocaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodwet ligt natuurlijk in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. Betrek hierbij ook eventuele andere organisaties die al actief zijn in de wijken;
 • maak afspraken tussen het lokaal gezag en de contactpersonen van sportaanbieders op de sportlocatie hoe wordt opgetreden bij (herhaaldelijk) overtreden van maatregelen. Spreek ook goed af welke sancties daarop kunnen volgen, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de sportlocatie;
 • stem samen met de sportaanbieder één contactpersoon af als aanspreekpunt voor de communicatie met de exploitant voor het gebruik van de sportlocatie;
 • maak financiële afspraken of tref regelingen voor de productie/aanpassing van affiches, routing, bewegwijzering, e.d. en voor de eventuele inzet van verkeersregelaars en andere logistieke maatregelen;
 • maak in uw gemeente duidelijk kenbaar en zichtbaar hoe niet georganiseerde en anders georganiseerde sport in de openbare ruimte kan plaatsvinden. Stem dit af met de noodwet en de daarin genoemde aantallen voor maximale groepsgrootte;
 • wat betreft de opening van sportkantines, terrassen en andere horeca op sportaccommodaties wordt verwezen naar de protocollen van de KHN en eventuele lokale noodwet. Maak waar nodig lokaal aanvullende afspraken.
Aanvullend binnensport:
 • zie toe op het opstellen van duidelijke afspraken door de eigenaren/exploitanten van (binnensport) sportlocaties over de verantwoordelijkheden en de inzet van beheerder, medewerkers, vrijwilligers en coronaverantwoordelijken van sportaanbieders in en op de sportlocaties;
 • creëer een mogelijkheid (helpdesk, website, vragenuur) voor beantwoording van vragen van sportaanbieders en exploitanten.
Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes.
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie pagina 2. En zorg voor zichtbaarheid van deze regels in en op de sportlocatie;
 • wil je in de openbare ruimte sportactiviteiten organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), meld dit bij de gemeente en/of controleer of dit bij de gemeente is toegestaan. Bekijk daarnaast welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken;
 • voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Vermijd daarbij de drukte en houd 1.5 meter afstand van elkaar;
 • bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de beheerder/eigenaar van een buiten(sport)locatie en zorg dat je op de hoogte bent van de regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld;
 • stel op de sportlocatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 • zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;
 • houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal meerdere keren per dag;
 • douches en kleedkamers van de buiten sportlocaties kunnen per 15 juni weer opengesteld worden;
 • stel ook corona-verantwoordelijken (dit kan ook een trainer zijn) aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. Posters) duidelijk hoe die te bereiken is;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • laat de sport plaatsvinden volgens een bezettingsschema;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn buiten mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Bij binnensporten worden trainingswedstrijden vooralsnog niet gespeeld;
 • houd er in de planning rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de sportlocatie ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (sportactiviteiten, sportkantine) zichtbaar is zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren (in ruimte en tijd) bij het betreden of verlaten van de sportlocatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • zorg er met een duidelijke aanrijdroute (en uitgang) van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de sportlocatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • met ingang van 1 juli kunnen sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties weer open. De protocollen van de KHN zijn hierin leidend;
 • zorg dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud van dit protocol;
 • zorg dat sportmaterialen op de sportlocatie beschikbaar zijn voor trainers en sporters;
 • zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • er mogen samenkomsten plaatsvinden (onder de voorwaarde van anderhalve meter afstand) zoals bestuurs- of commissievergaderingen op de sportlocatie in de daarvoor bedoelde ruimtes, check hier de actuele informatie van de Rijksoverheid.
Aanvullen voor binnensport
 • meld de openstelling van je binnensportlocatie aan bij de gemeente. De gemeente kan aanvullende voorwaarden vragen of aanvullende afspraken maken;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat sporters bij binnenkomst en vertrek hun handen kunnen wassen of desinfecteren;
 • zorg dat medewerkers/vrijwilligers die een vaste plek bij de ingang van de sportlocatie hebben achter een fysieke (kunststof) barrière kunnen zitten, wanneer de 1,5 meter afstand niet haalbaar is. Minimaliseer het contact met balie-/receptiemedewerkers;
 • zorg er door middel van dosering van bezoekers en routering voor dat iedereen vanaf 13 jaar minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Gebruik indien mogelijk een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst; Bij sporters tot en met 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde tijdens de sportactiviteit;
 • zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporttoestellen/activiteiten;
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie. Contact tussen verschillende groepen sporters moet worden vermeden;
 • maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over schoonmaken. Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij aan toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;
 • zorg voor maximale hygiëne van sportmaterialen en reinig deze regelmatig. Maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • laat geen toeschouwers toe;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
 • zorg dat je als aanbieder weet wie wanneer traint, mocht er geen sprake zijn van vaste groepen. Leg tijdelijk de gegevens van de sporters vast. Laat sporters zich zoveel mogelijk vooraf aanmelden voor de sportactiviteiten. Op die manier kan de GGD indien nodig bron- en contactonderzoek doen;
 • stel vóór het aangaan van de reservering (wanneer geen sprake is van vaste groepen) en voorafgaand aan het sporten vast of de sporter gezond is. De vragen die gesteld moeten worden zijn hier vindbaar;
 • zorg dat de gezondheidscheck met deze vragen ook voorafgaand aan de sportactiviteit plaatsvindt;
 • stel voor aanvang van de dienst/training de vragen van de gezondheidscheck ook aan de trainers, medewerkers en vrijwilligers;
 • spreek als sportaanbieder af hoe je de gezondheidscheck invult om te controleren of de sporters die naar de sportlocatie komen klachtenvrij zijn. Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • de vastgelegde reserveringsgegevens moeten veilig worden bewaard en de toegang tot de gegevens moet beperkt zijn tot degenen die dit voor het eventueel doorgeven voor bron- en contactonderzoek nodig hebben;
 • de reserveringsgegevens moeten definitief verwijderd worden als ze niet meer nodig zijn voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om deze gegevens 4 weken te bewaren;
 • werk zoveel mogelijk met vaste groepen sporters;
 • controleer of de sportlocatie continue wordt geventileerd (géén recirculatie!) en zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open. Volg de richtlijnen van de beheerder/eigenaar van de accommodatie en het ventilatiesysteem dient minimaal te voldoen aan het Bouwbesluit;
 • kies ervoor om binnen zoveel mogelijk sportactiviteiten met een licht of matige intensiteit aan te bieden;
 • beperk het aantal personen in een ruimte, zodat de sporters en medewerkers/trainers altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden, behalve kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. 

Een leidraad die hierbij gehanteerd kan worden:
 • overweeg het halveren van het normale aantal deelnemers aan een sportactiviteit;
 • en/of hanteer minimaal 30m2 sportoppervlakte per persoon voor verplaatsingssporten;
 • en/of hanteer minimaal 10m2 sportoppervlakte per persoon voor sporten die in een afgebakende zone plaats vinden;
 • breng markeringen aan om te voorkomen dat sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit, op een afstand van minder dan 1,5 meter van elkaar kunnen komen te staan;
 • spreid sporters door ruimere openingstijden en zorg voor een planning, zodat er altijd zo min mogelijk contact tussen de groepen/lessen is.
Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie pagina 2;
 • werk zoveel mogelijk in vaste teams;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn buiten mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Bij binnensporten worden trainingswedstrijden vooralsnog niet gespeeld;
 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de sportlocatie waar je training gaat geven;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers uit risicogroepen (zoals 70 jaar en ouder) dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • bereid je training goed voor. Voor de groepen 19+ geldt: houd 1,5 meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • zorg dat de sportactiviteit zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • zorg dat de sportactiviteit klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat sporters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan sporters duidelijk, met name voor de leeftijdsgroep19+ waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • denk voor de groep 19+ vooraf na over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je sporters en/of andere trainers (geen lichamelijk contact) tenzij dit noodzakelijk is zoals bij een gehandicapt persoon of vanwege veiligheid. Voor sporters geldt dat de trainer wel hulp mag verlenen ter noodzakelijke ondersteuning (vanwege de veiligheid) van uitoefening van de sport, mits het contact van korte duur is.
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de sportactiviteit. De sporters moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de sportactiviteit, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
Aanvullend binnensport:
 • kies ervoor om binnen zoveel mogelijk activiteiten met een licht of matige intensiteit aan te bieden;
 • beperk het aantal personen in een ruimte, zodat de sporters en medewerkers/trainers altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden, behalve kinderen en jeugd tot en met 18 jaar.

Een leidraad die hierbij gehanteerd kan worden:
 • overweeg het halveren van het normale aantal deelnemers aan een sportactiviteit;
 • en/of hanteer minimaal 30m2 sportoppervlakte per persoon voor verplaatsingssporten;
 • en/of hanteer minimaal 10m2 sportoppervlakte per persoon voor sporten die in een afgebakende zone plaatsvinden;
 • zorg dat trainers weten wie er aanwezig zijn bij de sportactiviteit. Verleen alleen toegang aan de sporters die zich hebben aangemeld en voldoen aan de gezondheidscheck;
 • voor aanvang van de dienst/training zullen de vragen van de gezondheidscheck ook aan de trainers, medewerkers en vrijwilligers worden gesteld.
Voor sporters
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie pagina 2;
 • sporters uit risicogroepen (zoals 70 jaar en ouder) dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen kunnen begeven. Raadpleeg je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vanaf 1 juni hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar bij sportactiviteit geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen, hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening, vermijd daarbij de drukte en houd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
 • houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
 • douches en kleedkamers van de buiten sportlocaties kunnen per 15 juni weer opengesteld zijn;
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • sporters vanaf 19 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters tot en met 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde tijdens de sportactiviteit;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie tenzij je je in de sportkantine begeeft;
Aanvullend binnen:
 • voor aanvang van de sportactiviteit zal er middels een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen;
 • als sporter heb je geen toegang tot privéruimtes, kantoor en keuken.
Voor ouders en verzorgers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie pagina 2;
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/ verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportlocatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/ afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Aanvullend binnen
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen.
Bijlage
Aanbevelingen en suggesties
Note: besef dat de wereld aan het veranderen is. Mensen werken meer thuis en worden flexibeler in wanneer ze in groepsverband zouden kunnen sporten. Er komen continuroosters voor scholen, waardoor kinderen eerder thuis zijn en de sportieve BSO’s meer mogelijkheden krijgen. Wees creatief en experimenteer hoe je ook op minder courante uren mensen kunt laten sporten. Dit kan ook richting de toekomst waardevol zijn. Beperk zoveel mogelijk de reisbewegingen en zorg voor voldoende wisseltijd tussen de trainingen.
Corona-coördinator
De rol van de corona-coördinator staat duidelijk omschreven in het protocol, maar wie is dit dan? Denk bij de invulling vooral vanuit die rol, het is een nieuwe tijdelijke rol die iedereen die je daartoe geschikt acht in kan vullen: een vrijwilliger van een sportlocatie of juist vanuit de wijk, een buurtsportcoach, een jongerenwerker. Bekijk per locatie wie dit kan en wil doen. Benut het potentieel aan vrijwilligers die nu tijd hebben. Belangrijkste eigenschap is dat iemand duidelijk is, maar geen boeman. Je wil de mensen niet tegen je in het harnas jagen, maar juist duidelijk en positief vertellen wat kan en niet kan.
Begeleider van het aanbod
Je zoekt mensen die aanbod kunnen verzorgen dat in lijn is met het protocol. De klassieke trainer of instructeur is een logisch aangewezen persoon, maar denk ook hier breder. Er zijn vast talloze mensen die nu willen bijdragen. Wellicht is het handig om te werken met een centrale trainer die de oefenvormen maakt en een paar uitvoerders die de training daadwerkelijk verzorgen.
 • Denk ook eens aan de jeugd tussen 12-18 jaar als uitvoerder. Wellicht kun je hen na een half uurtje scholing wel voor een (kleine)groep zetten.
Overige punten en aandachtsgebieden
Wat is de rol van de buurtsportcoach?
 • de buursportcoach heeft een belangrijke rol als het gaat om het aanbieden van sport in de openbare ruimte. Zet hem of haar dan ook in om begeleide activiteiten aan te bieden voor kinderen onder 12 jaar en de doelgroep van 13 tot en met 18 jaar, zowel kinderen die lid zijn van een vereniging als niet-leden;
 • de buurtsportcoach kan, als altijd, ingezet worden om kinderen en jongeren toe te leiden naar de vereniging, zeker wanneer in deze tijd accommodaties opengesteld zijn voor niet-leden. Zo kan de buurtsportcoach zorgen voor meer spreiding van de doelgroepen en voorkom je te drukke plekken in de openbare ruimte;
 • schakel met andere partijen die sport aanbieden in de wijk om het speelschema af te stemmen en te zorgen voor spreiding, zowel qua locatie als qua doelgroepen. De buurtsportcoach is de aangewezen persoon voor deze coördinerende rol.
Hoe betrek je welzijnsorganisaties bij je sportactiviteiten?
 • het welzijnswerk zoals de sociale wijkteams is een belangrijke schakel in de activatie van jongeren tussen de 13 en 18 jaar, met name als het gaat om sport in de openbare ruimte. Jongerenwerkers inzetten in de begeleiding van sport- en beweegactiviteiten verhoogt de kans dat de protocollen worden nageleefd;
 • zorg dat de jongerenwerker in contact staat met de buurtsportcoach, zodat hij of zij ook op de hoogte is van activiteiten voor niet-leden op sportaccommodaties en waar nodig kan doorverwijzen om zodoende ook spreiding van de doelgroep te verzorgen;
 • het welzijn kan ook een positieve rol spelen in de begeleiding/preventie van oneigenlijk gebruik van de sportaccommodaties als daar sprake van is (bijvoorbeeld jongeren die zonder toestemming voetballen en geen afstand houden);
 • overweeg in de openbare ruimte een vrijwilliger (buurtouder/RKF scholarshipper) aan te stellen als coronaverantwoordelijke die het protocol en de jongeren kent en een oogje in het zeil houdt als er geen begeleide activiteiten zijn.
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Voor verenigingen.
 • NOC*NSF heeft een sportgeneriek ‘corona checklist’ opgesteld. Kijk op https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen voor de meest recente versie hiervan;
 • Denk na over hoe je de beschikbare buitenbanen kunt benutten. Met andere woorden, hoe kunnen zoveel mogelijk mensen verantwoord sporten en bewegen?
 • Bepaal hoeveel personen er maximaal tegelijkertijd op de accommodatie aanwezig mogen zijn. Houd er hierbij rekening mee dat de personen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
 • Bepaal hoeveel personen er maximaal tegelijkertijd op één baan kunnen spelen. Zorg er hierbij voor dat de personen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Dit is bijvoorbeeld makkelijker bij tête-à-tête of doubletten dan bij tripletten;
 • Wijs banen aan die beschikbaar zijn om op te spelen. Tussen de beschikbare banen dient minimaal één baan vrij te blijven;
 • Bepaal op welke manier je zoveel mogelijk personen/groepen kunt laten spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maximale speeltijd voor groepen of ga werken met bezettingsschema waar personen zich op in kunnen schrijven;
 • Zorg dat er voldoende desinfecterende spray/gel staat bij de banen waarop gespeeld mag worden zodat scoreborden en werpcirkels kunnen worden gedesinfecteerd;
Voor sporters (bezoekers)
Voor dat je gaat spelen:
 • Het merendeel van het ledenbestand van petanque verenigingen behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);
 • Informeer bij je vereniging hoe zij omgaan met de versoepelde maatregelen en op welk moment je het beste terecht kunt. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de vereniging bezoeken;
 • Reis alleen naar de sportaccommodatie of kom met één persoon uit jouw huishouden;
Tijdens het spelen:
 • Houd te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan (bij tête-à-tête, doubletten en tripletten);
 • Schud geen handen voor en na de activiteit;
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren;
 • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand;
 • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal 1 persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;
 • Wijs 1 iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden;
 • Speel maximaal 1,5 uur achter elkaar (of langer als de corona-verantwoordelijke van de vereniging dit heeft aangegeven). Kom 10 minuten voor aanvang op de vereniging en verlaat de accommodatie direct na het spelen;
Bekijk hier het vorige protocol>>