• za. jun 12th, 2021

Alles over Petanque.nl

allesoverpetanque.nl

PRIVACY POLICY

  • Home
  • PRIVACY POLICY
Delen op je netwerk ......

PRIVACYBELEID

Alles Over Petanque, eigenaar van website: allesoverpetanque.nl
Als u met allesoverpetanque.nl samenwerkt, dan verstrekt u gegevens aan ons. Dan moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan. In deze verklaring leest u hoe we dit doen en waarom.
Waarvoor gebruiken we gegevens?
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, verwerkt allesoverpetanque.nl bepaalde gegevens van u en/of uw organisatie, waaronder ook namen en contactgegevens. We hebben intern zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen en waarom.
Wat zijn gegevens?
Bij deze gegevens kunt u denken aan: de naam(van uw en/of van uw organisatie), verblijf- of vestigingsadres, naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook gegevens over overeenkomsten, producten en diensten.
Dit soort gegevens verkrijgen wij van u persoonlijk of- met instemming van u – via een organisatie. Bijvoorbeeld, als u een e-mail naar ons stuurt of u zich aanmeld voor de nieuwsbrief van allesoverpetanque.nl
Ook als u de website van allesoverpetanque.nl bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen gegevens en ook dit wordt aangemerkt als persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres, cookie of inloggegevens. Hiervoor wordt u verwezen naar onze Cookieverklaring.
Is het bedrijf zelfstandig zonder personeel (ZZP), dan beschouwen wij deze bedrijfsgegevens als persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Heeft u – buiten uw organisatie waarvoor u werkt – persoonlijk geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan zijn ook dat persoonsgegevens.
Van wie verwerken we gegevens?.
Van alle personen met wie we contact hebben, of die een website van allesoverpetanque.nl bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn met name gegevens van burgers en vertegenwoordigers van organisaties.

Belangrijk: als u, gegevens van een contactpersoon aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om diegene hierover te informeren. U kunt deze privacyverklaring dan aan deze persoon geven. Zij weten zo precies hoe allesoverpetanque.nl omgaat met hun (werk-) gegevens.
Waarvoor gebruiken we gegevens?
allesoverpetanque.nl verwerkt uw gegevens om na te gaan of u in aanmerking kan komen voor deelname aan de organisatie van allesoverpetanque.nl

Wij benaderen met deze gegevens de contactpersonen. Immers, zij zijn voor allesoverpetanque.nl de primaire aanspreekpunten in organisaties. Zonder dat (periodiek en ad hoc)) contact kan allesoverpetanque.nl niet functioneren.

Al deze gegevens worden door allesoverpetanque.nl niet verstrek aan derden. Deze gegevens zijn louter en alleen voor de bedrijfsvoering binnen allesoverpetanque.nl
Hoe gaan we met deze gegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw gegevens om.
Toezicht op het verwerken van gegevens?
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetten en regels worden nageleefd.

Wat we met uw gegevens doen, hebben we intern opgenomen in een verwerkingsregister.

Intern wordt toezicht gehouden door een Functionaris gegevensbescherming (FG). Zijn positie, taak en verantwoordelijkheid is per wet en regelgeving vastgelegd.
Uw gegevens binnen allesoverpetanque.nl
De gegevens komen niet verder dan alleen de organisatie van allesoverpetanque.nl Wel werken enkele partijen voor allesoverpetanque.nl en daarmee onder supervisie van allesoverpetanque.nl Ten allertijden is en blijft allesoverpetanque.nl hiervoor verantwoordelijk.
Wat doen we bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik kan allesoverpetanque.nl uw gegevens doorgeven aan Politie en Justitie. Ook werkt allesoverpetanque.nl mee aan verzoeken van Politie en Justitie tot het verstrekken van gegevens, indien hieraan een wettelijke grondslag ligt.
Veilig
Uw gegevens zijn bij allesoverpetanque.nl in goede handen. allesoverpetanque.nl zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Daartoe heeft allesoverpetanque.nl een eigen veiligheidsbeleid en wordt daaraan uitvoering gegeven.
Vertrouwelijk
Onze medewerkers hebben – daar waar nodig – een geheimhoudersverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen uw gegevens raadplegen en verwerken.
Persoonlijk contact
Veel contacten tussen u en allesoverpetanque.nl verlopen via formulieren, telefoon, e-mail en eventueel social media. Gegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is.
Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben personen, bedrijven en organisaties via e-mail, social media (Facebook, Twitter, WhatsApp) of via een website contact met ook allesoverpetanque.nl Ook worden ook sms ingezet. Verder wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren.

Het contact met allesoverpetanque.nl is beperkt tot alleen e-mail,whatsApp of door middel van een formulier. Andere communicatiekanalen zijn uitgesloten.

Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van allesoverpetanque.nl De gegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door allesoverpetanque.nl worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden.
Bezoekverslagen
Gesprekken die medewerkers hebben met contactpersonen u of met uw organisatie, worden door hen eenzijdig vastgelegd in een verslag. Dat verslag delen deze medewerkers met elkaar (voor zover relevant en in het belang van u) en vastgelegd in uw eigen patiënten-/cliëntendossier. Dat is voor ons een hulpmiddel om zicht te hebben op signalen, suggesties, ideeën, voorstellen, wensen en werkafspraken. Hierbij kunnen wij tijdig, adequaat en proactief reageren in ons werk.
Bellen met ons
U kunt ons niet bellen, contact kan alleen door e-mail, WhatsApp of via het contactformulier.
Bewaartermijn
Gelet op financiële transacties worden de bewaartermijnen in acht genomen, zoals deze voortvloeien uit overeenkomsten enerzijds en wet regelgeving anderzijds. Per gegevens kan dit verschillend zijn. Uitzondering hierop zijn gegevens die wij nodig achten voor het maken van (termijn-en trend-) analyses (vanuit het verleden).
Rechten
U heeft recht op inzage, aanpassing en verwijderen van gegevens welke gerelateerd zijn aan uw persoon of een bij u betrokken organisatie, dit binnen het kader van wet- en regelgeving.

Los hiervan hebben personen recht op inzage, aanpassing en verwijderen van gegevens, voor zover deze alleen op hem-/haarzelf betrekking heeft.
Beveiliging
De gegevens worden veilig bewaard, alsmede ook de back-ups en kopieën daarvan, zo ook worden deze veilig getransporteerd, zowel fysiek als digitaal. Immers, het gaat hierbij om gevoelige informatie. Hierbij worden algemeen aanvaard standaards en normen toegepast.
Tot slot
Dit is de Privacyverklaring van allesoverpetanque.nl Deze organisatie kan deze verklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 2 januari 2020. De meest recente versie vindt u altijd op de website van allesoverpetanque.nl